Dane firmy

Adres podmiotu:

74–500 Chojna ul.Słowiańska 1

NIP:

8581663165

REGON:

812416522

Nr KRS:

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Kapitał zakładowy:

4 400 000,00 PLN

Telefon:

91 414 16 44

Fax:

91 414 18 81

E-mail:

Prezes Zarządu

Sekretariat

Dział Finansowy

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Ciepłowniczy

Administrator Cmentarzy

Godziny urzędowania:

7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Nr konta:

78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

(Bank Spółdzielczy w Chojnie)

Usługi

PKD 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych,

PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

PKD 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych,

PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,

PKD 23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,

PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych.

PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,

PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,

PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,

PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

PKD 43.31.Z - Tynkowanie,

PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,

PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie,

PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,

PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,

PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna,

42. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, 

Dziś jest

Sobota, 21 Września 2019 roku

Wyszukiwanie


Linki

Formularze

Znalezione psy

ERIF