Dane firmy

Adres podmiotu:

74–500 Chojna ul.Słowiańska 1

NIP:

8581663165

REGON:

812416522

Nr KRS:

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Kapitał zakładowy:

4 400 000,00 PLN

Telefon:

91 414 16 44

Fax:

91 414 18 81

E-mail:

Prezes Zarządu

Sekretariat

Dział Finansowy

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Ciepłowniczy

Administrator Cmentarzy

Godziny urzędowania:

7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Nr konta:

78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

(Bank Spółdzielczy w Chojnie)

Nr telefonu dyżurnego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ "SUKCESYWNE DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO, MIAŁU WĘGLOWEGO DO PUK W CHOJNIE SP. Z O.O. W 2017 R."

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Informacja z otwarcia ofert "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU LIKWIDACJA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 8 WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ ZASTĘPCZEJ NR 8A"

Dziś jest

Sobota, 21 Września 2019 roku

Wyszukiwanie


Linki

Formularze

Znalezione psy

ERIF