Forma Prawna 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Założycielem Spółki jest Gmina Chojna, w imieniu której działa Burmistrz Gminy Chojna, Spółka powstała 04.02.2002 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowiańska 1, 74–500 Chojna.

Majątek Zakładu
stan na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa Trwałe:

Aktywa obrotowe:

​Suma aktywów:​​

2 884 862,18 zł

3 170 567,45 zł

6 055 429,63 zł

Organizacja

Całokształtem działalności wewnątrz Spółki kieruje Prezes Zarządu. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Stosunek pracy ze wszystkimi pozostałymi pracownikami Spółki nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Spółki. Strukturę organizacyjną PUK w Chojnie Sp. z o.o. tworzą jednostki organizacyjne – Działy. Działy podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Działami kierują kierownicy. (schemat organizacyjny do pobrania)

Zgromadzenie Wspólników

Wszystkie udziały w Spółce posiada Gmina Chojna będąca założycielem Spółki. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu. W imieniu Gminy Chojna działa Burmistrz Gminy Chojna. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku. Należy je zwołać w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej Inicjatywy bądź na wniosek wspólników dysponujących łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub poza nią. 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników zysków i strat  za rok ubiegły;
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzieleniu władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków;
 3. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 4. zmiana Statutu Spółki;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania  lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych;
 6. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
 7. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej Spółki;
 8. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 9. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki;
 10. powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników;  

Rada Nadzorcza

Skład:

 1. Joanna Sołtys-Kurpiel – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marian Litwiniak – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Jarosław Siergiej – Członek Rady Nadzorczej

Zasady działania Rady Nadzorczej:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie rady i jemu przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

Kompetencje uprawnienia Rady Nadzorczej: 

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki;
 2. badanie bilansów oraz sprawozdania finansowego;
 3. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat;
 4. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli;
 5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania;
 6. zawieszenie w czynnościach Zarządu z ważnych powodów;
 7. ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki;
 8. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 9. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki;
 10. zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki;
 11. zaopiniowanie wszelkich spraw kierowanych na Zgromadzenie Wspólników;
 12. wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji  i poręczeń, jeżeli suma obciążeń nie przekracza 1/5 kapitału zakładowego w roku obrotowym;
 13. wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata;
 14. wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego;
 15. ustalenie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników;     

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników zysków i strat  za rok ubiegły;
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzieleniu władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków;
 3. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 4. zmiana Statutu Spółki;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania  lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych;
 6. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
 7. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej Spółki;
 8. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 9. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki;
 10. powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników;  

Zarząd

Zarząd Spółki stanowi: 

 Janusz Kloczkowski – Prezes Zarządu 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Kadencja trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie Aktu założycielskiego Spółki i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, w stosunkach z pracownikami Kodeksu Pracy oraz Regulaminu organizacyjnego Spółki.

Zakres działania Zarządu – Prezesa Zarządu

 1. zarządzanie Spółką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. prowadzenie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej;
 3. składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki;


Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy

obrazek