Usługi

PKD 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

PKD 16.10.Z – Produkcja wyrobów tartacznych,

PKD 16.23.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

PKD 16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych,

PKD 16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

PKD 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,

PKD 23.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,

PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych.

PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,

PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,

PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,

PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

PKD 43.31.Z – Tynkowanie,

PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,

PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie,

PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,

PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,

PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD 96.03.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna,

PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy

obrazek