PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG KOMUNALNYCH

w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Taryfa dla ciepła

Podział odbiorców na grupy taryfowe

1.1. Grupa taryfowa A-1

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

1.2. Grupa taryfowa A-2​

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

1.3.    Grupa taryfowa B

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

1.4.    Grupa taryfowa C-1 

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

1.5.    Grupa taryfowa C-2

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

1.6.   Grupa taryfowa D

*stawki opłaty brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Zasady obliczania opłat

  1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego;
  2. opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;
  3. opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;
  4. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
  5. opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz stawki opłaty zmiennej dla danej grupy taryfowej;
  6. miesięczna rata opłaty za obsługę odbiorców, pobierana przez przedsiębiorstwo obrotu ciepłem w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i 1/12 stawki opłaty za obsługę odbiorców dla danej grupy taryfowej;
  7. opłata miesięczna, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn stawki opłaty miesięcznej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i powierzchni lokali w obiektach odbiorcy;
  8. opłata sezonowa, pobierana przez 7 miesięcy sezonu grzewczego, stanowi iloczyn stawki opłaty sezonowej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i powierzchni lokali w obiektach odbiorcy;
Zarządzenie nr 18 2018 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła Nr XVII
Taryfa dla ciepła Nr XVII
Zarządzenie Nr 4 2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Taryfy dla ciepła Nr XVII
Zmiana Taryfy dla ciepła Nr XVII

Wyszukiwarka

Linki

Formularze

Znalezione psy